Energia wody

1. Hydroenergetyka

Hydroenergetyka, inaczej energetyka wodna jest to dział energrtyki, oparty na wykorzystaniu naturalnych zasobów energii wód, za pomocą turbin wodnych. Do tych naturalnych i odnawialnych zasobów energii wód zalicza się:

 • siłę spadku wody,
 • energię wody morskiej.

 

Turbiny wodne

Turbiną wodną nazywamy silnik, który przetwarza energię płynącej wody na pracę użyteczną. Ze względu na konstrukcję wirnika i związany z tym charakterystyczny sposób przetwarzenia energii, rozróżnia się następujące rodzaje turbin:

 • Peltona,
 • Francisa,
 • Kaplana,
 • Deriaza,
 • Jwana.
 http://www.zsm.radziejow.ids.pl
 
 
Sprawność całkowita turbiny wodnej jest wysoka i wynosi około 93%. Parametry, które wpływają na sprawność to: przełyk turbiny, spadek użyteczny, prędkość obrotowa hydrozespołu, kąt nastawienia łopatek  hydrozespołu, stopień otwarcia łopatek kierowniczych, średnica charakterystyczna oraz moc znamionowa turbiny. 

 

 2. Energia z cieków wodnych

W celu wykorzystania energii, zawartej w przepływającej wodzie, buduje się elektrownie wodne. Elektrownie te cechuje duża różnorodność rozwiązań, wynikająca z konieczności każdorazowego dostosowywania się do istniejących warunków lokalnych. Elektrownie wykożystujące energię rzek, można podzielić na grupy według następujących kryteriów:

 • wartości spadu,
 • systemu pracy,
 • sposobu gospodarowania zasobami wodnymi,
 • sposobu doprowadzania wody do turbin.
 
Ogólny schemat działania elektrowni wodnej przedstawiono na poniższej ilustracji: 
 

http://pagroenergetyka.pl
 
Rodzaje i charakterystyka elektrowni wodnych
 
Najistotniejszy jest podział elektrowni według wartości spadu,  rozróżniamy tutaj elektrownie:
 • niskospadowe o spadzie H<15m,
 • o średnim spadzie 15<50m,
 • wysokospadowe, o spadku H>50m.
 
Następnie ze względu na system pracy elektrownie możemy podzielić na:
 • podstawowe, które pracują w podstawowym obciążeniu systemu energetycznego;
 • podszczytowe, które pracują pełnią swojej mocy jedynie w okresach szczytowych obciążeń systemu, a w pozostałych godzinach doby pracują z obniżoną mocą;
 • szczytowe, przcujące tylko w czasie występowania szczytowych obciążeń  systemu energetycznego.
 
Podział elektrowni ze względu na gospodarowanie przepływem wody:
 • zbiornikowe, ze zbiornikiem retencyjnym umożliwiającym wyrównanie przepływu wody przez elektrownię;
 • przepływowe, wykorzystujące energię przepływu wody;
 • zbiornikowe z członem pompowym, gdzie zbiorniki górne są napełniane częściowo przez dopływy naturalne, a częściowo przez wodę tłoczoną pompami ze zbiorników dolnych;
 • szczytowo-pompowe, w których zbiorniki górne są napełniane przez pompy, pompujące wodę ze zbiorników dolnych.
 
Ostatni podział elektrowni, to wyróżnienie ze względu na sposób doprowadzania wody do turbiny, są to elektrownie:
 • przypompowe,
 • przyjazowe,
 • z derywacją kanałową, rurociągową lub mieszaną.
 
 
3. Energia mórz i oceanów
Ogromna energia zmagazynowana w wodach morskich i oceanicznych obejmuje:
 • energię pływów,
 • energię fal,
 • energię prądów morskich,
 • energię wynikającą z różnic zasolenia,
 • energię termiczną,
 • biomasę (wodorosty).
Przykładowa elektrownia, wykorzystująca prądy morskie, to elektrownia spadochronowa Stillmana:
 
 
http://www.umw.edu.pl
 
źródło: K. Lapinski, Praca mgr. "Wykorzystanie metanolu jako paliwa, oraz do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniwa paliwowego typu DMFC" 2011 

Statystyki strony:

Dzisiaj: 191
Wczoraj: 134
Obecny miesiąc: 8454
Poprzedni miesiąc: 362
Obecny rok: 8816
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 29399